Que é o Fondo de Garantía de Depósitos? > Depósitos en valores > Pago dos importes garantidos.

Pago dos importes garantidos.

En caso dun evento de pago, o FGD transferirá os importes garantidos unha vez determinada a posición dos depositantes e a súa contía.

Ilustración con características

Sabía…… que prazo ten o FGD para pagar?

Respondemos ás preguntas máis frecuentes dos nosos usuarios:

Preguntas frecuentes

Respondemos ás preguntas máis frecuentes dos nosos usuarios:

Preguntas frecuentes

Saber máis

O compartimento de garantía de valores do FGD deberá satisfacer as reclamacións dos inversores o máis cedo posible e, a máis tardar, tres meses despois de determinar a posición do inversor e o seu importe.

Cando o FGD prevea que non pode efectuar os pagos previstos no prazo legalmente establecido, poderá solicitar ó Banco de España a concesión dunha prórroga non superior a tres meses, indicando as razóns da solicitude. O Banco de España poderá autorizala cando aprecie que concorren motivos excepcionais que xustifiquen o atraso, tales como o elevado número de inversores, a existencia de valores confiados á entidade en outros países ou a constatación de dificultades extraordinarias, técnicas ou xurídicas, para comprobar o saldo efectivo dos valores garantidos ou se procede ou non satisfacer o importe garantido.

O pago dos importes garantidos dos depósitos en valores ou instrumentos non se estenderá ós efectuados con posterioridade á data na que se produciran os feitos que activan a garantía do FGD, nin ós investimentos que se retiraran con posterioridade a esa data.

folio-candado

Depósitos en valores garantidos

folio-x

Depósitos en valores non garantidos

mano-balanza

Causas para a execución da garantía e beneficiarios

Usamos cookies neste sitio web para mellorar a súa experiencia de usuario.

Ó facer clic en calquera enlace desta páxina, está a dar o seu consentimento para que establezamos cookies.