Información xeral > Que é o Fondo de Garantía de Depósitos? > Adhesión ó FGD

Adhesión ó FGD

Tódolos bancos, caixas de aforro e cooperativas de crédito españolas están adheridos obrigatoriamente ó FGD.

Ilustración con características

Sabía…Que entidades están adheridas ó FGD?

Respondemos ás preguntas máis frecuentes dos nosos usuarios

Preguntas frecuentes

Respondemos ás preguntas máis frecuentes dos nosos usuarios

Preguntas frecuentes

Saber máis

Tódalas entidades de crédito españolas pertencerán con carácter obrigatorio ó FGD.

A obriga establecida no parágrafo anterior non será de aplicación o Instituto de Crédito Oficial.

O Banco de España comunicará á Autoridade Bancaria Europea, á maior brevidade posible, a adhesión dunha entidade de crédito ó FGD.

As sucursais de entidades de crédito de Estados non membros da Unión Europea que operen en España incorporaranse ó FGD nos supostos e xeito que regulamentariamente se determinen. Non obstante, o anterior, cando estas entidades ofrezan un nivel de protección ós depositantes igual ou superior ó establecido no Real Decreto-Lei 16/2011 e na súa normativa de desenvolvemento, poderase dispoñer a súa non adhesión ó FGD.

three-persons

Órganos de Goberno

bolsa-dinero

Recursos financeiros do FGD

Usamos cookies neste sitio web para mellorar a súa experiencia de usuario.

Ó facer clic en calquera enlace desta páxina, está a dar o seu consentimento para que establezamos cookies.