Información xeral > Que é o Fondo de Garantía de Depósitos? > Recursos financeiros do FGD

Recursos financeiros do FGD

Nesta sección explicámoslle de onde proceden os recursos financeiros do FGD.

Ilustración con características

Sabía…Ten o FGD diñeiro para facer fronte á crise dunha entidade de crédito?

Respondemos ás preguntas máis frecuentes dos nosos usuarios

Preguntas frecuentes

Respondemos ás preguntas máis frecuentes dos nosos usuarios

Preguntas frecuentes

Saber máis

Para o cumprimento das súas funcións o FGD nutrirase dos seguintes recursos:

  1. As achegas anuais previstas na normativa do FGD.
  2. As derramas que realice o FGD entre as entidades adheridas ó mesmo, distribuídas segundo a base de cálculo das achegas e cos límites que regulamentariamente se determinen. Estas derramas rexistraranse como patrimonio unha vez sexan acordadas.
  3. Os recursos captados nos mercados de valores, préstamos ou calquera outras operacións de endebedamento.

En todo caso, cando o patrimonio do FGD resulte insuficiente para o desenvolvemento das súas funcións, o Fondo realizará as actuacións necesarias para restaurar a súa suficiencia.

Adicionalmente, o compartimento de garantía de depósitos poderá nutrirse dos compromisos de pago das entidades fronte ó FGD sempre que tales compromisos:

  1. Estean integramente cubertos por garantías de activos de baixo risco, libres de cargas e de libre disposición para o Fondo.
  2. Non excedan do 30 % dos recursos totais dispoñibles do compartimento.

Os recursos obtidos conforme ós parágrafos anteriores asignaranse a un dos seguintes compartimentos contablemente separados nos que se dividirá o FGD:

  1. Compartimento de garantía de depósitos.
  2. Compartimento de garantía de valores.

Cada compartimento responderá exclusivamente dos custos, gastos e obrigas que expresamente lle atribúan a normativa aplicable. En todo caso, o FGD asignará a cada compartimento as obrigas derivadas da captación de recursos nos mercados de valores, préstamos ou outras operacións de endebedamento, atendendo ó uso previsto dos recursos captados.

Adicionalmente, a contribución de cada compartimento ós custos, gastos e obrigas que non foran atribuídos expresamente a ningún compartimento calcularase en función do importe dos depósitos ou os valores que garante cada compartimento, nos termos que regulamentariamente se determinen.

A Comisión Xestora determinará o importe das achegas anuais das entidades ó compartimento de garantía de depósitos.

As achegas anuais calcularanse en función do importe dos depósitos garantidos de cada entidade e o seu perfil de risco.

three-persons

Órganos de Goberno

hands

Adhesión ó FGD

Usamos cookies neste sitio web para mellorar a súa experiencia de usuario.

Ó facer clic en calquera enlace desta páxina, está a dar o seu consentimento para que establezamos cookies.