Política de Privacidade

A presente Política de Privacidade axudaralle a tomar decisións sobre os datos que poderá facilitar a través do sitio web https://www.fgd.es e/ou aqueles outros accedidos a través deste dominio (en diante, o “Sitio Web”), así como a través de calquera outro medio ou formulario disposto para iso.

Polo tanto, recomendámoslle que lea a mesma atentamente.

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?

O responsable do tratamento dos datos facilitados é FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO (FGD), con NIF V86313806, con domicilio en Calle José Ortega y Gasset, 22 – 4ª Planta, 28006, Madrid, España e teléfono +34 91 431 66 45.

O Usuario pode contactar co FGD mediante escrito dirixido ó domicilio do FGD á atención de “Protección de Datos” ou ben enviando un correo electrónico a dpo@fgd.es.

Información e consentimento

Mediante a lectura da presente Política de Privacidade, o Usuario queda informado sobre o xeito en que o FGD recada, trata e protexe os datos de carácter persoal que lle son facilitados a través do Sitio web, así coma aqueles outros datos que poida facilitar a través de calquera outro medio ou soporte.

O Usuario debe ler con atención esta Política de Privacidade, que foi redactada de xeito claro e sinxelo, para facilitar a súa comprensión, e determinar libre e voluntariamente xe desexa facilitar os seus datos persoais ó FGD, a través das distintas canles habilitadas para isto.

No caso de que o Usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento dos mesmos e comprométese a trasladar ó interesado, titular destes datos, a información contido na presente Política de Privacidade, eximindo ó FGD de calquera responsabilidade neste sentido. Non obstante, o FGD poderá levar a cabo as verificacións necesarias para constatar este feito, adoptando as medidas de dilixencia debida que correspondan, conforme á normativa de protección de datos.

Obrigatoriedade de facilitar os datos

Os datos son facilitados voluntariamente polos Usuarios, polo tanto, se non se facilitan os mesmos ou non se facilitan correctamente non poderán atenderse as consultas e/ou solicitudes de información realizadas, sen prexuízo de que se poderá visualizar libremente o contido do Sitio Web. Neste sentido, o Usuario asumirá as posible responsabilidades derivadas dos datos excesivos ou non axeitados que, voluntariamente, decida facilitar ó FGD.

Con que finalidade se tratarán os datos persoais do usuario e durante canto tempo?

Os datos persoais facilitados ó FGD, serán tratados conforme ás seguintes finalidades:

 1. Tramitar as solicitudes de información a través do Sitio Web ou doutros medios dispostos polo FGD.
 2. Dar cumprimento ás obrigas legalmente establecidas.

En atención a finalidade de que se trate, a base lexitimadora para o tratamento dos datos do Usuario por parte do FGD será:

 1. O cumprimento dunha obriga legal ou o cumprimento dunha misión realizada en interese, naqueles casos nos que o tratamento traia causa do exercicio das súas competencias e funcións legalmente atribuídas ó FGD.
 2. A existencia dunha relación contractual ou precontractual, naqueles casos nos que o tratamento traia causa da existencia de relacións contractuais ou prestación de servizos.

A que destinatarios se comunicarán os datos do usuario?

Os seus datos persoais unicamente poderán ser postos en coñecemento de empresas que prestan servizos ó FGD, exclusivamente para a prestacións das finalidades antes mencionadas.

Os destinatarios indicados no presente apartado atópanse situados dentro do Espazo Económico Europeo.

Responsabilidade do usuario

O Usuario:

 1. Garante que é maior de 16 anos e que os datos que facilita ó FGD son verdadeiros, exactos, completos e actualizados. A estes efectos, o Usuario responde da veracidade de tódolos datos que comunique e manterá convenientemente actualizada a información facilitada, de tal xeito que responda á súa situación real.
 2. Será responsable das informacións falsas ou inexactas que proporcione a través do Sito Web e dos danos e prexuízos, directos ou indirectos, que isto cause ó FGD ou a terceiros.

Exercicio de dereitos

O Usuario pode enviar un escrito asinado polo titular dos datos, achegando en todo caso unha copia do seu DNI ou documento equivalente acreditativo da súa identidade e concretando o dereito ou dereitos que desexa exercer ó dpo@fgd.es ou a Calle José Ortega y Gasset, 22 – 4ª Planta, 28006, Madrid, España, para:

 1. Revocar os consentimentos outorgados.
 2. Obter información sobre se no FGD estanse a tratar datos persoais que concirnen ó Usuario ou non.
 3. Acceder ós seus datos persoais.
 4. Rectificar os datos inexactos ou incompletos.
 5. Solicitar a supresións dos seus datos cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fines que foron recollidos.
 6. Obter do FGD a limitación do tratamento dos datos cando se cumpra algunha das condicións previstas na normativa de protección de datos.
 7. Solicitar a portabilidade dos seus datos.

Así mesmo, o interesados poderá reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos, cando considere que o FDG vulnerou os dereitos que lle son recoñecidos pola normativa aplicable en protección de datos.

Medidas de seguridade

Os datos do Usuario trataranse en todo momento de xeito absolutamente confidencia e gardando o preceptivo deber de segredo respecto dos mesmos, de conformidade co previsto na normativa de aplicación, adoptando ó efecto as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garanten a seguridade dos seus datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos.

Usamos cookies neste sitio web para mellorar a súa experiencia de usuario.

Ó facer clic en calquera enlace desta páxina, está a dar o seu consentimento para que establezamos cookies.