Que é o Fondo de Garantía de Depósitos? > Depósitos en valores > Causas para a execución da garantía e beneficiarios

Causas para a execución da garantía e beneficiarios

Existen 2 supostos que teñen como consecuencia que o FGD teña que aboar ós seus titulares o importe garantido dos depósitos en valores. Explicámoslle cales son.

Ilustración con características

Saber máis

O FGD, con cargo ó compartimento de garantía de valores, satisfará ós seus titulares o importe garantido dos valores e instrumentos financeiros susceptibles de cobertura cando se produza algún dos seguintes feitos:

  1. Que se ditara auto declarando o concurso da entidade de crédito e esa situación supoña a suspensión da restitución dos valores ou instrumentos financeiros; non obstante, non procederá o pago deses importes se, dentro do prazo previsto para iniciar o seu desembolso, se levantase a suspensión mencionada.
  2. Que o Banco de España declare que a entidade de crédito non pode, á vista dos feitos dos que tivo coñecemento o propio Banco de España e por razóns directamente relacionadas coa súa situación financeira, cumprir as obrigas contraídas cos investimentos.

Para que o Banco de España poida realizar esta declaración será necesario que se produzan as seguintes circunstancias:

  1. Que o inversor solicitara á entidade de crédito a devolución dos valores e instrumentos financeiros que lle confiara e non obtivera satisfacción nun prazo máximo de vinte e un días hábiles por parte daquela.
  2. Que a entidade de crédito non se atope na situación prevista no parágrafo a) do apartado 1 do artigo 8 do Real Decreto 2606/1996.
  3. Que se dea previa audiencia á entidade de crédito.
folio-candado

Depósitos en valores garantidos

folio-x

Depósitos en valores non garantidos

mano-billete-levitando

Pago dos importes garantidos.

Usamos cookies neste sitio web para mellorar a súa experiencia de usuario.

Ó facer clic en calquera enlace desta páxina, está a dar o seu consentimento para que establezamos cookies.