Que é o Fondo de Garantía de Depósitos? > Depósitos de diñeiro > Causas para a execución da garantía e beneficiarios

Causas para a execución da garantía e beneficiarios

Aquí atopará información sobre cando actuará o FGD en caso de que unha entidade adherida teña problemas.

Ilustración con características

Sabía…Cando se fará efectiva a garantía do FGD?

Respondemos ás preguntas máis frecuentes dos nosos usuarios

Preguntas frecuentes

Respondemos ás preguntas máis frecuentes dos nosos usuarios

Preguntas frecuentes

Saber máis

O FGD, con cargo ó compartimento de garantía de depósitos, satisfará ós seus titulares o importe garantido dos depósitos cando se produza algún dos seguintes feitos:

  1. Que a entidade fora declarada ou se teña xudicialmente por solicitada a declaración en concurso de acredores.
  2. Que, non téndose declarado o concurso da entidade conforme ó indicado no parágrafo anterior e producíndose impago de depósitos vencidos e esixibles, o Banco de España determine que, na súa opinión e por razóns directamente derivadas da situación financeira da entidade de que se trate, esta se atopa na imposibilidade de restituílos e non parece ter perspectivas de poder facelo nun futuro inmediato. O Banco de España, escoitada á Comisión Xestora, deberá resolver a maior brevidade e, a máis tardar, dentro dos cinco día hábiles seguintes a ter comprobado por primeira vez que a entidade non lograra restituír depósitos vencidos e esixibles, tras ter dado audiencia á entidade interesada, sen que esta supoña interrupción do prazo sinalado.
hucha-cerdo

Depósitos de diñeiro garantidos

winged-ticket

Depósitos con diñeiro non garantidos

ticket-pay

Pago dos importes garantidos

ticket-arrow

Depósitos por importes superiores ó límite garantido.

Usamos cookies neste sitio web para mellorar a súa experiencia de usuario.

Ó facer clic en calquera enlace desta páxina, está a dar o seu consentimento para que establezamos cookies.