Què és el Fondo de Garantía de Depósitos? > Depòsits en valors > Depòsits en valors no garantits

Depòsits en valors no garantits

El FGD no garanteix determinats tipus de depòsits en valors, com, per exemple, els confiats a una entitat per a realitzar serveis d’inversió en països declarats com a paradisos fiscals o en un país o territori que manque d’òrgan supervisor dels mercats de valors, o quan, fins i tot existint, es negue a intercanviar informació amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Il·lustració amb característiques

Saber més…

 1. No gaudiran de garantia del FGD els valors i instruments financers confiats a l’entitat de crèdit per a realitzar serveis d’inversió i activitats complementàries en territoris definits com a paradisos fiscals per la legislació vigent o en un país o territori que manque d’òrgan supervisor dels mercats de valors, o quan, fins i tot existint, es negue a intercanviar informació amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

  Els països o territoris que es troben en aquest últim supòsit seran especificats pel Ministre d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, a proposta de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

 2. Tampoc gaudiran de garantia els valors i instruments financers confiats a sucursals d’entitats de crèdit espanyoles localitzades en països no comunitaris que disposen de sistemes nacionals d’indemnització dels inversors equivalents als espanyols.
 3. No es consideraran valors garantits i, per tant, estaran exclosos de la cobertura del FGD:
  1. Els depòsits realitzats per les següents entitats:

   • Les entitats de crèdit.
   • Les societats i agències de valors.
   • Les entitats asseguradores.
   • Les societats d’inversió mobiliària.
   • Les societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva, així com les societats gestores de fons de pensions, dels fons de titulització i de capital-risc i els depòsits de les entitats que gestionen.
   • Les societats gestores de carteres i les empreses d’assessorament financer.
   • Les societats de capital de risc i les seues corresponents societats gestores.
   • Qualsevol altra entitat financera definida en l’article 4.1.26) del Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013.
  2. Els depòsits constituïts en l’entitat per les Administracions Públiques amb l’excepció dels constituïts per entitats locals amb un pressupost anual igual o inferior a 500.000 €.
 4. Així mateix, i sense perjudici que siguen tinguts en compte per al còmput de les aportacions, l’obligació de pagar els imports garantits no comprendrà als constituïts:
  1. Amb trencament de les disposicions vigents, en particular, els originats en operacions en relació amb les quals hi haja hagut una condemna penal per delictes resultants d’operacions de blanqueig de capitals.
  2. Per clients que hagen obtingut, a títol personal, condicions financeres que hagen contribuït a agreujar la situació de l’entitat, sempre que tal circumstància haja sigut determinada per sentència ferma.
  3. Aquelles persones que actuen per compte de qualsevol dels dipositants exclosos en virtut de l’anterior i d’aquest apartat, o en concert amb els esmentats en els paràgrafs a) i b) precedents.
 5. No obstant això, els terminis establits en l’article 9.1 del Reial decret 2606/1996, quan segons el parer de la Comissió Gestora existisquen circumstàncies que permeten presumir la relació o participació d’algun dipositant amb les causes motivadores de l’obligació d’indemnitzar, podrà suspendre’s el pagament de les indemnitzacions corresponents mentre no es declare judicialment, a instàncies de part, la inexistència d’aquella relació o participació. El FGD disposarà d’igual facultat quan un dipositant o qualsevol altra persona amb dret o interés sobre un depòsit haja sigut processat o s’haguera dictat obertura de judici oral per delictes relacionats amb operacions de blanqueig de capitals, quan s’haguera incoat el procediment abreujat que es regula en el Títol III del Llibre IV de la Llei d’Enjudiciament Criminal i fins que finalitze el procediment.
folio-candado

Depòsits en valors garantits

mano-balanza

Causes per a l’execució de la garantia i beneficiaris

mano-billete-levitando

Pagament dels imports garantits

Usem cookies en aquest lloc web per a millorar la seua experiència d'usuari

En fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment perquè establim cookies