Avís legal

La informació que es difon per aquest mitjà es fa únicament a títol informatiu, reservant-se el Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit, amb NIF V86313806, domicili social en C/ José Ortega y Gasset, 22, 4a Planta, 28006 Madrid i telèfon +34 91 431 66 45, el dret d’eliminar o suspendre la seua difusió, totalment o parcialment, i de modificar l’estructura i contingut d’aquest lloc web sense avís previ, podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. El propòsit del Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit és mantindre la qualitat i actualització d’aquesta informació i evitar i minimitzar possibles errors causats per fallades tècniques. No obstant això, no garanteix que aquest servei no siga interromput o afectat per aqueixes fallades.

A conseqüència de l’anterior, el Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit no respondrà dels danys o perjudicis causats per decisions preses sobre la base de la informació difosa per aquest mitjà; ni de possibles inexactituds, omissions o errors continguts en aquest, ni dels problemes que s’originen per l’ús d’aquest lloc web o un altre de connexió externa; ni dels danys i/o perjudicis en el programari o maquinari de l’usuari que es deriven de l’accés a aquest lloc web, o de la descàrrega de programes o fitxers difosos en ell. Tampoc garanteix ni es responsabilitza que qualsevol informació disponible en aquest lloc web reproduïsca exactament els documents publicats en paper, ni respondrà dels enllaços i referències a altres llocs web ni de la informació difosa per terceres persones en les quals aparega citat com a font.

Els usuaris del lloc web del Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit, en accedir a aquesta, accepten la present clàusula, estant d’acord amb el seu contingut.

Propietat intel·lectual dels continguts del lloc web del Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit

Per a aquest lloc web Copyright © Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit, Madrid, Espanya. Reservats tots els drets.

Els textos, logo, fotos i elements gràfics que constitueixen el lloc web del Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit i es difonen a través d’aquest, així com la seua forma de presentació, són titularitat exclusiva del Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit, que ostenta tots els drets d’explotació d’aquests, directament o a través d’acords amb tercers. Amb caràcter general, el Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit no concedeix llicència d’ús o cap autorització sobre els seus drets de propietat industrial o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web, excepte acord exprés per escrit amb tercers, i es reserva el dret de modificar o limitar en qualsevol moment les condicions d’ús de la informació que es publica en el seu lloc web i que es descriuen a continuació:

  • Els usuaris del lloc web del Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit podran fer lliure ús privat de la informació obtinguda directament d’ella, fins i tot la realització de còpies en memòria local (RAM) o altres dispositius d’emmagatzematge temporal. En els altres casos d’utilització de la informació per a usos que no siguen meres consultes d’ús privat, aquesta utilització s’autoritza només si es respecten i compleixen les següents condicions:
    • La distribució o reproducció de la informació que es difon en el lloc web del Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit ha de ser realitzada fidelment, sense manipular ni alterar els continguts i sempre ha de ser citada com a font el Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit.
    • Quan la informació s’incorpore a documents o altres mitjans que vagen a ser venuts o cedits de forma no gratuïta, la persona física o jurídica que la publique o difonga sota qualsevol suport, haurà d’informar els compradors i/o cessionaris, que la informació pot ser obtinguda lliure de càrrec a través del lloc web del Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit, tant abans que paguen qualsevol subscripció o preu, com cada vegada que posen a la seua disposició la informació presa del lloc web del Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit.
    • La informació obtinguda del lloc web del Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit es podrà utilitzar per a realitzar càlculs que es difonguen per l’usuari (per exemple càlculs de taxes d’evolució i variació de magnituds), sempre que s’indique de manera inequívoca en difondre aquests càlculs, que s’ha utilitzat com a font el Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit.
    • Quan existisquen vincles des de qualsevol lloc web al lloc web del Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit o qualsevol de les seues pàgines internes, les corresponents pàgines hauran d’aparéixer en una finestra independent i ser l’únic element en la pantalla (per exemple, no ha d’aparéixer dins del marc d’un altre lloc web).
  • Els usuaris es comprometen a utilitzar aquest lloc web i els seus serveis respectant les condicions exposades, reservant-se el Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit totes les accions legals que puguen correspondre-li per a exigir les responsabilitats de qualsevol tipus que es deriven del seu incompliment.

Usem cookies en aquest lloc web per a millorar la seua experiència d'usuari

En fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment perquè establim cookies