Informació general > Què és el Fondo de Garantía de Depósitos? > Objectiu

Objectiu

El FGD té com a funció garantir els depòsits en entitats de crèdit tant en diners com en valors, contribuint amb això a l’estabilitat del sistema financer a través de la confiança dels dipositants.

Il·lustració amb característiques

Sabies…Què és el FGD?

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Saber més…

El Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit espanyol (“FGD”) va ser creat pel Reial decret llei 16/2011, de 14 d’octubre. Té personalitat jurídica pròpia, amb plena capacitat per al desenvolupament dels seus fins en règim de dret privat, i la seua seu està a Madrid.

El FGD té com a doble objectiu o funció garantir els depòsits en entitats de crèdit tant en diners (per exemple, comptes corrents, depòsits a termini fix, depòsits d’estalvi), com en valors i altres instruments financers (per exemple, la no devolució d’accions, participacions en fons d’inversió i altres depòsits en valors) i mantindre-la estabilitat del sistema financer a través de la confiança dels dipositants.

Per al compliment de les seues funcions de garantia de depòsits i en defensa dels interessos dels dipositants els fons dels quals estan garantits i del propi FGD, el FGD també podrà adoptar mesures de suport a la resolució d’una entitat de crèdit amb càrrec al compartiment de garantia de depòsits. Excepcionalment, sempre que no s’haja iniciat un procés de resolució, el FGD podrà utilitzar els seus recursos per a impedir la liquidació d’una entitat de crèdit en els supòsits legalment previstos.

three-persons

Institucions de govern

bolsa-dinero

Recursos financers del FGD

hands

Adhesió al FGD

Usem cookies en aquest lloc web per a millorar la seua experiència d'usuari

En fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment perquè establim cookies