Política de privacitat

La present Política de Privacitat l’ajudarà a prendre decisions sobre les dades que podrà facilitar a través del lloc web https://www.fgd.es i/o aquells altres accedits a través d’aquest domini (d’ara en avant, el “Sitio web”), així com a través de qualsevol altre mitjà o formulari disposat per a això.

Per tant, li recomanem que llija la mateixa atentament.

Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?

El responsable del tractament de les dades facilitades és FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO (FGD), amb NIF V86313806, amb domicili en Carrer José Ortega y Gasset, 22 – 4a Planta, 28006, Madrid, Espanya i telèfon +34 91 431 66 45.

L’Usuari pot contactar amb el FGD mitjançant escrit dirigit al domicili del FGD a l’atenció del “Protecció de Dades” o bé enviant un correu electrònic a dpo@fgd.es.

Informació i consentiment

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat sobre la forma en què el FGD recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitats a través del Lloc web, així com aquelles altres dades que puga facilitar a través de qualsevol altre mitjà o suport.

L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat, que ha sigut redactada de manera clara i senzilla, per a facilitar la seua comprensió, i determinar lliurement i voluntàriament si desitja facilitar les seues dades personals al FGD, a través dels diferents canals habilitats per a això.

En cas que l’Usuari facilite dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquestes dades, la informació continguda en la present Política de Privacitat, eximint al FGD de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, el FGD podrà dur a terme les verificacions necessàries per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguen, conforme a la normativa de protecció de dades.

Obligatorietat de facilitar les dades

Les dades són facilitades voluntàriament pels Usuaris, per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre’s les consultes i/o sol·licituds d’informació realitzades, sense perjudici que es podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc web. En aquest sentit, l’Usuari assumirà les possibles responsabilitats derivades de les dades excessives o inadequades que, voluntàriament, decidisca facilitar al FGD.

Amb quina finalitat es tractaran les dades personals de l’usuari i durant quant temps?

Les dades personals facilitades al FGD, seran tractats conforme a les següents finalitats:

 1. Tramitar les sol·licituds d’informació a través del Lloc web o d’altres mitjans disposats pel FGD.
 2. Donar compliment a les obligacions legalment establides.

En atenció a la finalitat que es tracte, la base legitimadora per al tractament de les dades de l’Usuari per part del FGD serà:

 1. El compliment d’una obligació legal o el compliment d’una missió realitzada en interés, en aquells casos en el qual el tractament porte causa de l’exercici de les seues competències i funcions legalment atribuïdes al FGD.
 2. L’existència d’una relació contractual o precontractual, en aquells casos en els quals el tractament porte causa de l’existència de relacions contractuals o prestació de serveis.

A quins destinataris es comunicaran les dades de l’usuari?

Les seues dades personals únicament podran ser posats en coneixement d’empreses que presten serveis al FGD, exclusivament per a la prestació de les finalitats avantdites.

Els destinataris indicats en el present apartat estan situats dins de l’Espai Econòmic Europeu.

Responsabilitat de l’usuari

L’Usuari:

 1. Garanteix que és major de 16 anys i que les dades que facilita al FGD són vertaders, exactes, complets i actualitzats. A aquest efecte, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comunique i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que responga a la seua situació real.
 2. Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcione a través del Lloc web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això cause al FGD o a tercers.

Exercici de drets

L’Usuari pot enviar un escrit signat pel titular de les dades, adjuntant en tot cas una còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu de la seua identitat i concretant el dret o drets que desitja exercir a dpo@fgd.es o a Carrer José Ortega y Gasset, 22 – 4a Planta, 28006, Madrid, Espanya, per a:

 1. Revocar els consentiments atorgats.
 2. Obtindre confirmació sobre si en el FGD s’estan tractant dades personals que concerneixen l’Usuari o no.
 3. Accedir a les seues dades personals.
 4. Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 5. Sol·licitar la supressió de les seues dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits.
 6. Obtindre del FGD la limitació del tractament de les dades quan es complisca alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 7. Sol·licitar la portabilitat de les seues dades.

Així mateix, l’interessat podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan considere que el FGD ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Mesures de seguretat

Les dades de l’Usuari es tractaran en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquests, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

Usem cookies en aquest lloc web per a millorar la seua experiència d'usuari

En fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment perquè establim cookies