Informació general > Què és el Fondo de Garantía de Depósitos? > Recursos financers del FGD

Recursos financers del FGD

En aquesta secció li expliquem d’on procedeixen els recursos financers del FGD.

Il·lustració amb característiques

Sabies…Té el FGD diners per a fer front a la crisi d’una entitat de crèdit?

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Saber més…

Per al compliment de les seues funcions el FGD es nodrirà dels següents recursos:

  1. Les aportacions anuals previstes en la normativa del FGD.
  2. Els pagaments extraordinaris que realitze el FGD entre les entitats adherides a aquest, distribuïdes segons la base de càlcul de les aportacions i amb els límits que reglamentàriament es determinen. Aquestes vesses es registraran com a patrimoni una vegada siguen acordades.
  3. Els recursos captats en els mercats de valors, préstecs o qualssevol altres operacions d’endeutament.

En tot cas, quan el patrimoni del FGD resulte insuficient per al desenvolupament de les seues funcions, el Fons realitzarà les actuacions necessàries per a restaurar la seua suficiència.

Addicionalment, el compartiment de garantia de depòsits podrà nodrir-se dels compromisos de pagament de les entitats enfront del FGD sempre que tals compromisos:

  1. Estiguen íntegrament donats suport a per garanties d’actius de baix risc, lliures de càrregues i de lliure disposició per al Fons.
  2. No excedisquen del 30% dels recursos totals disponibles del compartiment.

Els recursos obtinguts conforme als paràgrafs anteriors s’assignaran a un dels següents compartiments comptablement separats en els quals es dividirà el FGD:

  1. Compartiment de garantia de depòsits.
  2. Compartiment de garantia de valors.

Cada compartiment respondrà exclusivament dels costos, despeses i obligacions que expressament li atribuïsquen la normativa aplicable. En tot cas, el FGD assignarà a cada compartiment les obligacions derivades de la captació de recursos en els mercats de valors, préstecs o qualssevol altres operacions d’endeutament, atesa la utilització prevista dels recursos captats.

Addicionalment, la contribució de cada compartiment als costos, despeses i obligacions que no hagen sigut atribuïts expressament a cap compartiment es calcularà en funció de l’import dels depòsits o els valors que garanteix cada compartiment, en els termes que reglamentàriament es determinen.

La Comissió Gestora determinarà l’import de les aportacions anuals de les entitats al compartiment de garantia de depòsits.

Les aportacions anuals es calcularan en funció de l’import dels depòsits garantits de cada entitat i el seu perfil de risc.

manos

Objectiu

three-persons

Institucions de govern

hands

Adhesió al FGD

Usem cookies en aquest lloc web per a millorar la seua experiència d'usuari

En fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment perquè establim cookies