Què és el Fondo de Garantía de Depósitos? > Depòsits en valors > Depòsits en valors garantits

Depòsits en valors garantits

El FGD també ofereix cobertura als seus dipositants quan una entitat de crèdit no puga retornar les accions, les participacions en fons d’inversió o altres valors financers depositats en ella.

Il·lustració amb característiques

Sabies…si estan garantides les accions, les participacions en fons d’inversió o altres valors financers?

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Saber més…

Tindran la consideració de valors garantits els valors negociables i instruments financers previstos en l’article 2 de la Llei del Mercat de Valors, que hagen sigut confiats a l’entitat de crèdit a Espanya o en qualsevol altre país, per al seu depòsit o registre o per a la realització d’algun servei d’inversió. Dins dels valors garantits s’inclouran, en tot cas, els que hagen sigut objecte de cessió temporal i encara siguen anotats o registrats en l’entitat cedent.

El FGD cobrirà la no restitució dels valors o instruments pertanyents a l’inversor perjudicat a conseqüència de les situacions previstes en l’article 8.2 del Reial decret 2606/1996. En el present suposat, en cap cas es cobriran pèrdues del valor de la inversió o qualsevol risc de crèdit.

Abast de l’import dels depòsits garantits

Sabies…quina és la cobertura del FGD sobre accions, participacions en fons d’inversió o altres valors financers?

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Saber més…

L’import garantit als inversors que hagen confiat a l’entitat de crèdit valores o instruments financers serà independent del previst respecte als depòsits garantits dineraris i aconseguirà com a màxim la quantia de 100.000 €.

L’import es calcularà al valor de mercat d’aquests valors i instruments en el dia en què es produïsca algun dels fets citats en l’article 8.2 del Reial decret 2606/1996 o en el dia anterior hàbil quan fora festiu, aplicant si escau el tipus de canvi del dia. Els imports garantits s’abonaran en el seu equivalent dinerari.

En el cas que els valors i instruments no es negocien en un mercat secundari oficial, espanyol o estranger, per a determinar l’import garantit, una vegada que s’haja produït algun dels fets previstos en l’article 8 del Reial decret 2606/1996 i únicament per a aquest procés, el seu valor es calcularà atenent els següents criteris:

  1. Valors de renda variable: valor teòric calculat sobre l’últim balanç auditat a l’entitat emissora; en el cas que no existisca balanç auditat o aquest continga excepcions amb ajustos que puguen determinar un valor teòric menor del qual resulte dels comptes, el valor de mercat es determinarà pericialment.
  2. Valors de renda fixa: valor nominal més el cupó corregut, quan el tipus d’interés siga explícit, o valor de reembossament actualitzat al tipus implícit d’emissió, en el cas de valors tipus cupó zero o emesos al descompte.
  3. Instruments financers: valor estimat de mercat calculat conformement als procediments de valoració generalment acceptats respecte a l’instrument de què es tracte.
  4. En els casos de valors o instruments emesos per empreses que es troben en concurs de creditors, el valor a restituir es determinarà pericialment, podent posposar-se la seua determinació fins a la conclusió del procediment concursal corresponent.

La garantia s’aplicarà per inversor, siga persona natural o jurídica i qualssevol que siguen el número i classe dels valors i instruments financers en què figure com a titular en la mateixa entitat.

Quan els valors o instruments financers siguen propietat de més d’un titular, el seu import es dividirà entre els titulars, d’acord amb el que es preveu en el contracte de custòdia de valors i, en defecte d’això, a parts iguals.

Quan els titulars d’un depòsit de valors actuen com a representants o agents de tercers, sempre que aquesta condició existira abans que es produïsquen les circumstàncies descrites en l’article 8 del Reial decret 2606/1996, la cobertura del FGD s’aplicarà als tercers beneficiaris del depòsit de valors en la part que els corresponga.

No obstant l’anterior, quan qui actue com a representant o agent siga una entitat de les excloses de cobertura del FGD en virtut de l’article 4.4.a) del Reial decret 2606/1996, es considerarà que el depòsit de valors pertany a aquesta entitat i no serà coberta pel Fons.

Els valors o instruments financers confiats a l’entitat en el moment en què es produïsca la revocació de l’autorització per a prestar serveis d’inversió deixaran d’estar coberts pel FGD transcorreguts tres mesos des de la data de la revocació. Durant aquest termini, l’entitat seguirà obligada a realitzar les aportacions legalment exigibles.

 

folio-x

Depòsits en valors no garantits

mano-balanza

Causes per a l’execució de la garantia i beneficiaris

mano-billete-levitando

Pagament dels imports garantits

Usem cookies en aquest lloc web per a millorar la seua experiència d'usuari

En fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment perquè establim cookies