Què és el Fondo de Garantía de Depósitos? > Depòsits dineraris > Depòsits dineraris no garantits

Depòsits dineraris no garantits

El FGD no garanteix alguns tipus de depòsits en diners, fonamentalment aquells en els quals no estiga assegurada la devolució íntegra del 100% del nominal. Consulte ací tota la informació.

Il·lustració amb característiques

Sabies…… què NO està garantit pel FGD?

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Saber més…

 1. No tindran la consideració de depòsits a l’efecte del Reial decret 2606/1996 els saldos creditors en els quals concórrega alguna de les circumstàncies següents:
  1. La seua existència només pot provar-se mitjançant un instrument financer dels previstos en l’article 2 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015. No tenen, per tant, la consideració de depòsits les cessions temporals d’actius i els certificats de depòsit al portador.
  2. Si el principal no és reembossable pel seu valor nominal.
  3. Si el principal només és reembossable pel seu valor nominal amb una garantia o acord especial de l’entitat de crèdit o d’un tercer.
 2. No es consideraran depòsits admissibles conforme a la normativa del FGD, i, per tant, estaran exclosos de la cobertura del FGD:
  1. Els depòsits realitzats per les següents entitats:

   • Les entitats de crèdit.
   • Les societats i agències de valors.
   • Les entitats asseguradores.
   • Les societats d’inversió mobiliària.
   • Les societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva, així com les societats gestores de fons de pensions, dels fons de titulització i de capital-risc i els depòsits de les entitats que gestionen.
   • Les societats gestores de carteres i les empreses d’assessorament financer.
   • Les societats de capital de risc i les seues corresponents societats gestores.
   • Qualsevol altra entitat financera definida en l’article 4.1.26) del Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013.
  2. Els fons propis de l’entitat segons la definició de l’article 4.1.118 del Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, independentment de l’import pel qual es computen com a tals.
  3. Els valors representatius de deute emesos per l’entitat de crèdit, fins i tot els pagarés i efectes negociables.
  4. Els depòsits el titular dels quals no haja sigut identificat, conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, o que tinguen el seu origen en operacions que hagen sigut objecte d’una sentència penal condemnatòria per delicte de blanqueig de capitals.
  5. Els depòsits constituïts en l’entitat per les Administracions Públiques amb l’excepció dels constituïts per entitats locals amb un pressupost anual igual o inferior a 500.000 euros.
 3. Així mateix, i sense perjudici que siguen tinguts en compte per al còmput de les aportacions, l’obligació de pagar els imports garantits no comprendrà als constituïts:
  1. Amb trencament de les disposicions vigents, en particular, els originats en operacions en relació amb les quals hi haja hagut una condemna penal per delictes resultants d’operacions de blanqueig de capitals.
  2. Per clients que hagen obtingut, a títol personal, condicions financeres que hagen contribuït a agreujar la situació de l’entitat, sempre que tal circumstància haja sigut determinada per sentència ferma.
  3. Aquelles persones que actuen per compte de qualsevol dels dipositants exclosos en virtut de l’anterior i d’aquest apartat, o en concert amb els esmentats en els paràgrafs a) i b) precedents.
 4. No obstant això, els terminis establits en l’article 9.1 del Reial decret 2606/1996, quan segons el parer de la Comissió Gestora existisquen circumstàncies que permeten presumir la relació o participació d’algun dipositant amb les causes motivadores de l’obligació d’indemnitzar, podrà suspendre’s el pagament de les indemnitzacions corresponents mentre no es declare judicialment, a instàncies de part, la inexistència d’aquella relació o participació. Els fons disposaran d’igual facultat quan un dipositant o qualsevol altra persona amb dret o interés sobre un depòsit haja sigut processat o s’haguera dictat obertura de judici oral per delictes relacionats amb operacions de blanqueig de capitals, quan s’haguera incoat el procediment abreujat que es regula en el Títol III del Llibre IV de la Llei d’Enjudiciament Criminal i fins que finalitze el procediment.
hucha-cerdo

Depòsits monetaris garantits

ticket-glass

Causes per a l’execució de la garantia i beneficiaris

ticket-pay

Pagament dels imports garantits

ticket-arrow

Depòsits per imports superiors al límit garantit

Usem cookies en aquest lloc web per a millorar la seua experiència d'usuari

En fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment perquè establim cookies