Què és el Fondo de Garantía de Depósitos? > Dipòsits en valors > Dipòsits en valors no garantits

Dipòsits en valors no garantits

El FGD no garanteix determinats tipus de dipòsits en valors com, per exemple, els confiats a una entitat per a realitzar serveis d'inversió en països declarats com paradisos fiscals o en un país o territori que manqui d'òrgan supervisor dels mercats de valors, o quan, encara existint, es negui a intercanviar informació amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Il·lustració amb característiques

Saber-ne més

 1.  No gaudiran de garantia del FGD els valors i instruments financers confiats a l'entitat de crèdit per a realitzar serveis d'inversió i activitats complementàries en territoris definits com paradisos fiscals per la legislació vigent o en un país o territori que manqui d'òrgan supervisor dels mercats de valors, o quan, encara existint, es negui a intercanviar informació amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
  Els països o territoris que es trobin en aquest últim seran especificats pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, a proposta de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
 2.  Tampoc gaudiran de garantia els valors i instruments financers confiats a sucursals d'entitats de crèdit espanyoles localitzades en països no comunitaris que disposin de sistemes nacionals d'indemnització dels inversors equivalent als espanyols.
 3.  No es consideraran valors garantits i, per tant, estaran exclosos de la cobertura del FGD:
  1. Els dipòsits realitzats per les següents entitats:

   • Les entitats de crèdit.
   • Les societats i agències de valors.
   • Les entitats asseguradores.
   • Les societats d'inversió immobiliària.
   • Les societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva, així com les societats gestores de fons de pensions, dels fons de titulització i de capital de risc i els dipòsits de les entitats que gestionen.
   • Les societats gestores de carteres i les empreses d’assessorament financer.
   • Les societats de capital de risc i les seves societats gestores corresponents.
   • Qualsevol altra entitat financera definida a l'article 4.1.26) del Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013.
  2.  Els dipòsits constituïts a l'entitat per les Administracions Públiques amb l'excepció dels constituïts per entitats locals amb un pressupost anual igual o inferior a 500.000 €.
 4.  Així mateix, i sense perjudici de què siguin tinguts en compte per al còmput de les aportacions, l'obligació de pagar els imports garantits no comprendrà als constituïts.
  1. Amb trencament de les disposicions vigents, en particular, els originats en operacions en relació amb les quals ha hagi hagut una condemna penal per delictes resultants d'operacions de blanqueig de capitals.
  2. Per clients que hagin obtingut, a títol personal, condicions financeres que hagin contribuït a agreujar la situació de l'entitat, sempre que tal circumstància hagi sigut determinada per sentència ferma.
  3. Aquelles persones que actuïn per compte de qualsevol dels dipositants exclosos en virtut de l'anterior i aquest apartat, o en concert amb els esmentats als paràgrafs a) i b) precedents.
 5.  No obstant això, els termes establerts a l'article 9.1 del Reial Decret 2606/1996, quan a judici de la Comissió Gestora existeixin circumstàncies que permetin presumir la relació o participació d’algun dipositant amb les causes motivadores de l'obligació d'indemnitzar, podrà suspendre's el pagament de les indemnitzacions corresponents sempre que no es declari judicialment, a instància de part, la inexistència d'aquella relació o participació. El FGD disposarà d'igual facultat quan un dipositant o qualsevol altra persona amb dret o interès sobre un dipòsit hagi sigut processat o s'hagués dictat obertura de judici oral per delictes relacionats amb operacions de blanqueig de capitals, quan s'hagués incoat el procediment abreviat que es regula al Títol III del Llibre IV de la Llei d’Enjudiciament Criminal i fins a finalitzar el procediment.
folio-candado

Dipòsits en valors garantits

mano-balanza

Causes per a l'execució de la garantia i beneficiaris

mano-billete-levitando

Pagament dels imports garantits

Fem servir cookies en aquesta pàgina web per a millorar la seva experiència d'usuari.

Al fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment per a que establim cookies.