Informació general > Què és el Fondo de Garantía de Depósitos? > Recursos financers del FGD

Recursos financers del FGD

En aquesta secció li expliquem d'on procedeixen els recursos financers del FGD.

Il·lustració amb característiques

Sabies…Té el FGD diners per a fer front a la crisi d’una entitat de crèdit?

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris

Preguntes freqüents

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris

Preguntes freqüents

Saber-ne més

Pel compliment de les seves funcions el FGD es nodrirà dels següents recursos:

  1. Les aportacions anuals previstes a la normativa del FGD.
  2. Les derrames que realitzi el FGD entre les entitats adherides a si mateix, distribuïdes segons la base de càlcul de les aportacions i amb els límits que reglamentàriament siguin determinats. Aquestes derrames es registraran com a patrimoni una vegada acordades.
  3. Els recursos captats als mercats de valors, préstecs o qualssevol altres operacions d'endeutament.

En tot cas, quan el patrimoni del FGD resulti insuficient per al desenvolupament de les seves funcions, el Fons realitzarà les actuacions necessàries per a restaurar la seva eficiència.

Addicionalment, el compartiment de garantia de dipòsits podrà nodrir-se dels compromisos de pagament de les entitats davant del FGD, sempre que tals compromisos:

  1. Estiguin íntegrament recolzats per garanties d'actius de baix risc, lliures de càrregues i de lliure disposició per al Fons.
  2. No excedeixin del 30% dels recursos totals disponibles del compartiment.

Els recursos obtinguts conforme als paràgrafs anteriors s'assignaran a un dels següents compartiments comptablement separats en els que es dividirà el FGD:

  1. Compartiment de garantia de dipòsits.
  2. Compartiment de garantia de valors.

Cada compartiment respondrà exclusivament dels costs, despeses i obligacions que expressament li atribueixin la normativa aplicable. En tot cas, el FGD assignarà a cada compartiment les obligacions derivades de la captació de recursos en els mercats de valors, préstecs i qualssevol altres operacions d'endeutament, atenent a la utilització prèvia dels recursos captats.

Addicionalment, la contribució de cada compartiment als costs, despeses i obligacions que no hagin sigut atribuïts expressament a cap compartiment es calcularà en funció de l'import dels dipòsits o els valors que garanteix cada compartiment, en els termes que reglamentàriament es determinin.

La Comissió Gestora determinarà l'import de les aportacions anuals de les entitats al compartiment de garantia de dipòsits.

Les aportacions anuals es calcularan en funció de l'import dels dipòsits garantits de cada entitat i el seu perfil de risc.

manos

Objecte

three-persons

Òrgans de Govern

hands

Adhesió al FGD

Fem servir cookies en aquesta pàgina web per a millorar la seva experiència d'usuari.

Al fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment per a que establim cookies.