Avís legal

La informació que es difon per aquest medi es fa únicament a títol informatiu, reservant-se el Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, amb NIF V86313806, domicili social a C/ José Ortega y Gasset, 22, 4a Planta, 28006, Madrid i telèfon +34 91 431 66 45, el dret d'eliminar o suspendre la seva difusió, total o parcialment, i de modificar l'estructura i contingut d'aquest espai web sense previ avís, podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a la informació esmentada. El propòsit del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit és mantenir la qualitat i actualització d'aquesta informació i evitar i minimitzar possibles errors causats per errors tècnics. No obstant això, no garanteix que aquest servei no sigui interromput o afectat per aquests errors.

A conseqüència de l'anterior, el Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit no respondrà dels danys o perjudicis causats per decisions preses d’acord amb a la informació difosa per aquest medi; ni de possibles inexactituds, omissions o errors continguts al mateix, ni dels problemes que s'originen per l'ús d'aquesta pàgina Web o altra de connexió externa; de danys i/o perjudicis en el software o hardware de l'usuari que siguin derivats de l’accés a aquesta pàgina Web, o de la descàrrega de programes o fitxers difosos en ella. Tampoc garanteix ni es responsabilitza de qualsevol informació disponible en aquesta pàgina Web reprodueixi exactament els documents publicats en paper, ni respondrà dels enllaços i referències a altres pàgines web ni de la informació difosa per terceres persones on aparegui citada com a font.

Els usuaris de la pàgina Web del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, al accedir a la mateixa, accepten la present clàusula, trobant-se d'acord amb el seu contingut.

Propietat Intel·lectual dels continguts de la pàgina web del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit

Per aquesta pàgina web Copyright © Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, Madrid, Espanya. Reservats tots els drets.

Els texts, logos, fotos i elements gràfics que constitueixen la pàgina web del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit i es difonen a través d'aquest, així com la seva forma de presentació, són titularitat exclusiva del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, que ostenta tots els drets d'explotació d'aquests, directament o a través d'acords amb tercers. Amb caràcter general, el Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit no concedeix llicència d'ús o cap autorització sobre els seus drets de propietat industrial o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la seva pàgina web, excepte acord exprés per escrit amb tercers, i es reserva el dret de modificar o limitar en qualsevol moment les condicions d'ús de la informació que es publica a la seva pàgina web i que es descriuen a continuació:

  • Els usuaris de la pàgina web del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit podran fer lliure ús privat de la informació obtinguda directament d'aquesta, inclòs la realització de còpies en memòria local (RAM) o altres dispositius d'emmagatzematge temporal. A la resta de casos d'ús de la informació per a usos que no siguin meres consultes d'ús privat, aquest ús s'autoritza només si es respecten i compleixen les següents condicions:
    • La distribució o reproducció de la informació que es difon a la pàgina web del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit ha de ser realitzada fidelment, sense manipular ni alterar els continguts i sempre ha de ser citada com a font el Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit.
    • Quan la informació s'incorpori a documents o altres medis que vagin a ser venuts o cedits de forma no gratuïta, la persona física o jurídica que la publiqui o difongui sota qualsevol suport, haurà d'informar als compradors i/o cessionaris, que la informació pot ser obtinguda lliure de càrrec a través de la pàgina web del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, tant abans que paguin qualsevol subscripció o preu, com cada vegada que posin a la seva disposició la informació presa de la pàgina web del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit.
    • La informació obtinguda de la pàgina web del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit es podrà fer servir per realitzar càlculs que siguin difosos per l'usuari (per exemple càlculs de taxes d'evolució i variació de magnituds), sempre que s'indiqui de forma inequívoca a l'hora de difondre els càlculs esmentats, que s'ha fet servir com a font el Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit.
    • Quan existeixin vincles des de qualsevol pàgina web a la pàgina web del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit o qualsevol de les seves pàgines internes, les corresponents pàgines hauran d'aparèixer en una finestra independent i ser l'únic element a la pantalla (per exemple, no ha d'aparèixer dins d'un marc d'una altra pàgina web).
  • Els usuaris es comprometen a fer servir aquesta pàgina web i els seus serveis respectant les condicions exposes, reservant-se el Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit totes les accions legals que puguin correspondre-li per a exigir les responsabilitats de qualsevol tipus que siguin derivades del seu incompliments.

Fem servir cookies en aquesta pàgina web per a millorar la seva experiència d'usuari.

Al fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment per a que establim cookies.