Política de privadesa

La present Política de Privadesa l’ajudarà a prendre decisions sobre les dades que podrà facilitar mitjançant la pàgina web https://www.fgd.es i/o aquelles altres accedides a través del domini esmentat (d’ara endavant, la “Pàgina Web”), així com a través de qualsevol altre medi o formulari disposat per això.

Per tant, li recomanem que llegeixi la mateixa atentament.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

El responsable del tractament de les dades facilitades és FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO (FGD), amb NIF V86313806, amb domicili en Carrer José Ortega y Gasset, 22 – 4a Planta, 28006, Madrid, España y telèfon +34 91 431 66 45.

L'Usuari pot contactar amb el FGD per escrit dirigit al domicili del FGD a l'atenció del “Protecció de Dades” o bé enviant un correu electrònic a dpo@fgd.es.

Informació i consentiment

Mitjançant la lectura de la present Política de Privadesa, l'usuari queda informat sobre la forma en què el FGD demana, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitats a través de la pàgina web, així com altres dades que pugui facilitar a través de qualsevol altre medi o suport.

L'Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privadesa, que ha sigut redactada de forma clara i senzilla, per a facilitar la seva comprensió, i determinar lliurement i voluntària si desitja facilitar les seves dades personals al FGD, a través dels diferents canals habilitats per això.

En cas que l'Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l’interessat, titular de les dades esmentades, la informació continguda en la present Política de Privadesa, eximint al FGD de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant, el FGD podrà dur a terme les verificacions necessàries per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

Obligatorietat de facilitar les dades

Les dades són facilitades voluntàriament pels Usuaris, per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no es podran atendre les consultes i/o sol·licituds realitzades, sense perjudici de què es podrà visualitzar lliurement el contingut de la pàgina web. En aquest sentit, l'Usuari assumirà les possibles responsabilitats derivades de les dades excessives o inadequades que, voluntàriament, decideixi facilitar al FGD.

Amb quina finalitat es tractaran les dades personals de l'usuari i durant quant de temps?

Les dades personals facilitades al FGD seran tractades conforme a les següents finalitats:

 1. Tramitar les sol·licituds d'informació a través de la pàgina web de d'altres medis disposats pel FGD.
 2. Donar compliment a les obligacions legalment establertes.

En atenció a la finalitat que es tracti, la base legitimadora pel tractament de les dades de l'Usuari per part del FGD serà:

 1. El compliment d'una obligació legal o el compliment d'una missió realitzada en interès, en aquells casos on el tractament porti causa de l’exercici de les seves competències i funcions legalment atribuïdes al FGD.
 2. L'existència d'una relació contractual o precontractual, en aquells casos on el tractament porti causa de l'existència de relacions contractuals o prestació de serveis.

A quins destinataris li seran comunicats les dades de l'usuari?

Les seves dades personals únicament podran ser posades en coneixement d'empreses que presten serveis al FGD, exclusivament per la prestació de les finalitats esmentades anteriorment.

Els destinataris indicats en el present apartat es troben ubicats dins de l'Espai Econòmic Europeu.

Responsabilitat de l'usuari:

L'Usuari:

 1. Garanteix que és major de 16 anys i que les dades que facilita al FGD són vertaderes, exactes, completes i actualitzades. En aquests efectes, l'Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.
 2. Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través de la pàgina web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi al FGD o tercers.

Exercici de drets

L'Usuari pot enviar un escrit format pel titular de les dades, adjuntant en tot cas una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat i concretant el dret o drets que desitja exercir a dpo@fgd.es o a Carrer José Ortega y Gasset, 22 – 4a Planta, 28006, Madrid, Espanya, per a:

 1. Revocar els consentiments atorgats.
 2. Obtenir confirmació sobre si al FGD s'estan tractant dades personals que concerneixen l'Usuari o no.
 3. Accedir a les seves dades personals.
 4. Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 5. Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les fins que foren recollides.
 6. Obtenir del FGD la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades.
 7. Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Així mateix, l'interessat podrà reclamar davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan es consideri que el FGD ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Mesures de seguretat

Les dades de l'Usuari es tractaran en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte als mateixos, de conformitat amb el previst a la normativa d'aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d'afer tècnic i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, donat compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs als quals es troben exposades.

Fem servir cookies en aquesta pàgina web per a millorar la seva experiència d'usuari.

Al fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment per a que establim cookies.