Què és el Fondo de Garantía de Depósitos? > Dipòsits en valors > Dipòsits en valors garantits

Dipòsits en valors garantits

El FGD també ofereix cobertura als seus dipositants quan una entitat de crèdit no pugui retornar les accions o altres valors financers.

Il·lustració amb característiques

Sabies…si estan garantides les accions, les participacions a fons d'inversió o altres valors financers?

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris

Preguntes freqüents

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris

Preguntes freqüents

Saber-ne més

Tindran la consideració de valors garantits els valors negociables i instruments financers prevists a l’article 2 de la Llei del Mercat de Valors, que hagin sigut confiats a l’entitat de crèdit a Espanya o en qualsevol país, per al seu dipòsit o registre o per a la realització d'algun servei d'inversió. Dins dels valors garantits s'inclouran, en tot cas, els que hagin sigut objecte de cessió temporal i segueixin anotats o registrats a l'entitat cedent.

El FGD cobrirà la no restitució dels valors o instruments pertanyents a l'inversor perjudicat com a conseqüència de les situacions previstes a l’article 8.2 del Reial Decret 2606/1996. En el present suposat, en cap cas es cobriran pèrdues del valor de la inversió o qualsevol risc de crèdit.

Abast de l'import dels dipòsits garantits

Sabies…quina és la cobertura del FGD sobre accions, participants en fons d'inversió o altres valors financers?

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris

Preguntes freqüents

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris

Preguntes freqüents

Saber-ne més

L'import garantit als inversors que hagin confiat a l'entitat de crèdit valors o instruments financers serà independent del previst respecte als dipòsits garantits dineraris i arribarà com a màxim la quantia de 100.000 €.

L'import es calcularà al valor de mercat de dits valors i instruments en el dia en que es produeixi cap dels fets citats a l'article 8.2 del Reial Decret 2606/1996 o en el dia anterior hàbil quan fos festiu, aplicant en el seu cas el tipus de canvi del dia. Els imports garantits s'abonaran en el seu equivalent dinerari.

En el cas de que els valors i instruments no es negociïn en un mercat secundari oficial, espanyol o estranger, per a determinar l'import garantit, una vegada que s'hagi produït cap dels fets prevists a l’article 8 del Reial Decret 2606/1996 i únicament per aquest procés, el seu valor es calcularà atenent als següents criteris:

  1.  Valors de renta variable: valor teòric sobre l'últim balanç auditat a l'entitat emissora; en el cas de que no existeixi balanç auditat o aquest contingui condicions amb ajustaments que puguin determinar un valor teòric menor del que resulti dels comptes, el valor de mercat es determinarà pericialment.
  2.  Valors de renta fixa: valor nominal més el cupó corregut, quan el tipus d’interès sigui explícit, o valor de reemborsament actualitzat al tipus implícit d'emissió, en el cas de valors tipus cupó zero o emesos al descompte.
  3.  Instruments financers: valor estimat de mercat calculat amb arranjament als procediments de valoració generalment acceptats respecte a l'instrument que es tracti.
  4.  En els casos de valors o instruments emesos per empreses que es trobin en concurs de creditors, el valor a restituir es determinarà pericialment, podent posposar-se la seva determinació fins la conclusió del procediment concursal corresponent.

La garantia s'aplicarà per inversor, sigui persona natural o jurídica i qualssevol que siguin el número i classe dels valors i instruments financers en què figuri com a titular a la mateixa entitat.

Quan els valors o instruments financers siguin propietat de més d'un titular, el seu import es dividirà entre els titulars, d'acord amb les previsions al contracte de custòdia de valors i, al seu defecte, a parts iguals.

Quan els titulars d'un dipòsit de valors actuïn com a representants o agents de tercers, sempre que aquesta condició existís abans que es produeixin les circumstàncies descrites a l’article 8 del Reial Decret 2606/1996, la cobertura del FGD s'aplicarà als tercers beneficiaris del dipòsit de valor a la part que els hi correspongui.

No obstant l'anterior part, quan qui actuï com a representant o agent sigui una entitat de les excloses de cobertura del FGD en virtut de l’article 4.4.a) del Reial Decret 2606/1996, es considerarà que el dipòsit de valors pertany a la dita entitat i no serà coberta pel Fons.

Els valors o instruments financers confiats a l'entitat al moment en què es produeixi la revocació de l'autorització per a prestar serveis d'inversió deixaran d'estar coberts pel FGD transcorreguts tres mesos des de la data de revocació. Durant aquest termini, l'entitat seguirà obligada a realitzar les aportacions legalment exigibles.

 

folio-x

Dipòsits en valors no garantits

mano-balanza

Causes per a l'execució de la garantia i beneficiaris

mano-billete-levitando

Pagament dels imports garantits

Fem servir cookies en aquesta pàgina web per a millorar la seva experiència d'usuari.

Al fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment per a que establim cookies.