Què és el Fondo de Garantía de Depósitos? > Dipòsits dineraris > Pagament dels imports garantits

Pagament dels imports garantits

En cas d'un esdeveniment de pagament, el FGD transferirà els imports garantits als seus dipositants d'una forma ràpida i senzilla.

Il·lustració amb característiques

Sabies…… quin termini té el FGD per a pagar?

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Saber-ne més

El compartiment de garantia de dipòsits del FGD haurà de satisfer les reclamacions degudament comprovades dins dels set dies hàbils següents a les dates de referència establertes a l’article 7 bis. 1 del Reial Decret 2606/1996.

La recopilació i transmissió per les entitats de crèdit de la informació exacta sobre els dipositants i els dipòsits garantits, necessària per a comprovar les reclamacions, haurà d'efectuar-se dins dels termes prevists al primer paràgraf.

El pagament dels dipòsits previst al primer paràgraf podrà ser ajornat en qualsevol dels següents casos:

  • Quan no existeixi certesa sobre si una persona té drets legals per a rebre un pagament o quan el dipòsit sigui un objecte de litigi.
  • Quan el dipòsit sigui objecte de sancions que restringeixin les facultats de disposició pels seus titulars.
  • Quan no s'hagi produït cap operació en relació amb al dipòsit als últims 24 mesos.
  • Quan, com arranjament al segon paràgraf de l'article 10.1 del Reial Decret-llei 16/2011, l'import que ha de reemborsar-se excedeixi de 100.000 €.
  • Quan l'import hagi de ser pagat pel sistema de garantia de dipòsits de l'Estat membre de la Unió Europea d'origen de la sucursal d'una entitat de crèdit que operi a Espanya.

Sense perjudici de l’indicat, els dipòsits contemplats en l’article 7.6 del Reial decret 2606/1996, estaran subjectes a un període de pagament de fins a tres mesos a partir de la data en la tingui lloc algun dels fets que porten com a conseqüència el pagament de dipòsits pel FGD.

El compartiment de garantia de dipòsits del FGD efectuarà els pagaments corresponents sense que els dipositants ho sol·licitin. A tal efecte, les entitats de crèdit transmetran tota la informació necessària sobre els dipòsits i els dipositants quan el FGD ho requereixi. No obstant això, el compartiment de garantia de dipòsits no realitzarà cap pagament si no hi ha hagut cap operació relacionada amb el dipòsit als últims 24 mesos i el valor del dipòsit és inferior a les despeses administratives que suposaria el pagament pel FGD.

hucha-cerdo

Dipòsits dineraris garantits

winged-ticket

Dipòsits dineraris no garantits

ticket-glass

Causes per a l'execució de la garantia i beneficiaris

ticket-arrow

Dipòsits per imports superiors al límit garantit

Fem servir cookies en aquesta pàgina web per a millorar la seva experiència d'usuari.

Al fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment per a que establim cookies.