Què és el Fondo de Garantía de Depósitos? > Dipòsits dineraris > Causes per a l'execució de la garantia i beneficiaris

Causes per a l'execució de la garantia i beneficiaris

Aquí trobaràs informació sobre quan actuarà el FGD en cas que una entitat adherida tingui problemes.

Il·lustració amb característiques

Sabies…Quan es farà efectiva la garantia del FGD?

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris

Preguntes freqüents

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris

Preguntes freqüents

Saber-ne més

El FGD, amb càrrec al compartiment de garantia de dipòsits, satisfarà els seus titulars l'import garantit dels dipòsits quan es produeixi algun dels següents fets:

  1. Que l'entitat hagi sigut declarada o es tingui judicialment per sol·licitada la declaració en concurs de creditors.
  2.  Que, no havent-se declarat el concurs de l'entitat conforme a l'indicat al paràgraf anterior i havent-se produït impagament de dipòsits vençuts i exigibles, el Banc d'Espanya determini que, en la seva opinió i per raons directament derivades de la situació financera de l'entitat de què es tracti, aquesta es troba en la impossibilitat de restituir-los i no sembla que tingui perspectives de poder fer-ho en un futur immediat. El Banc d'Espanya, escoltada la Comissió Gestora, haurà de resoldre amb la major brevetat i, no més tard, en un terme dels cinc dies hàbils següents a haver comprovat per primera vegada que l'entitat no ha aconseguit restituir dipòsits vençuts i exigibles, després d'haver donat audiència a l'entitat interessada, sense que aquesta suposi interrupció del terme assenyalat.
hucha-cerdo

Dipòsits dineraris garantits

winged-ticket

Dipòsits dineraris no garantits

ticket-pay

Pagament dels imports garantits

ticket-arrow

Dipòsits per imports superiors al límit garantit

Fem servir cookies en aquesta pàgina web per a millorar la seva experiència d'usuari.

Al fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment per a que establim cookies.