Què és el Fondo de Garantía de Depósitos? > Dipòsits dineraris > Dipòsits dineraris garantits

Dipòsits dineraris garantits

Resolgui els seus dubtes sobre els tipus de dipòsits que estan garantits pel FGD.

Il·lustració amb característiques

Sabies…quins tipus de dipòsits dineraris estan garantits pel FGD?

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris

Preguntes freqüents

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris

Preguntes freqüents

Saber-ne més

Tindran la consideració de dipòsits admissibles els saldos creditors mantinguts en compte, inclosos els fons provinents de situacions transitòries per operacions de tràfic i exclosos aquells dipòsits esmentats a l'article 4.4 del Reial Decret 2606/1996. que l'entitat tingui obligació de restituir en les condicions legals i contractuals aplicables, qualsevol sigui la moneda en què estiguin nominats i sempre que estiguin constituïts a Espanya o a un altre Estat membre de la Unió Europea, inclosos els dipòsits a termini fix i els dipòsits d'estalvi. La part d'aquests dipòsits que no superi els nivells de cobertura establerts legalment es consideraran dipòsits garantits.

Entre els fons procedents de situacions transitòries, a que es refereix el paràgraf precedent, s'inclouran, en tot cas, els recursos dineraris que s'hagin confiat a l’entitat per a la realització d'algun servei d'inversió, d'acord amb el text refós de la Llei del Mercat de Valors, o que provinguin de la prestació serveis o activitats.

No tindran la consideració de dipòsits a efectes del Reial Decret 2606/1996 els saldos creditors en els quals concorri alguna de les circumstàncies següents:

  1. La seva existència només pot provar-se mitjançant un instrument financer dels prevists a l’article 2 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2015. No tenen, llavors, la consideració de dipòsits les cessions temporals d'actius i els certificats de dipòsit al portador.
  2. Si el principal no és reemborsable pel seu valor nominal.
  3. Si el principal només és reemborsable pel seu valor nominal amb una garantia o acord especial de l’entitat de crèdit o d'un tercer.

Abast de l'import dels dipòsits garantits

Sabies…quants diners em garanteix el FGD?

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris

Preguntes freqüents

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris

Preguntes freqüents

Saber-ne més

L'import garantit dels dipòsits tindrà com a límit la quantia de 100.000 €, o, en el cas de dipòsits nominats en una altra divisa, el seu equivalent aplicant els tipus de canvi corresponent, conforme tot allò amb els termes prevists reglamentàriament.

Addicionalment, quedaran garantits els següents dipòsits amb independència del seu import durant tres mesos a comptar a partir del moment en què l'import hagi sigut abonat o a partir del moment en què els dipòsits esmentats hagin passat a ser legalment transferibles:

  1. Els provinents de transaccions amb bèns immobles de naturalesa residencial i caràcter privat.
  2. Els que es deriven de pagaments rebuts pel dipositant amb caràcter puntual i estiguin lligats al matrimoni, el divorci, la jubilació, l'acomiadament, la invalidesa o la defunció.
  3. Els que estiguin basats en el pagament de prestacions de segurs o en la indemnització per perjudicis que siguin conseqüència d'un delicte o d'un error fiscal.

Els deutes del dipositant enfront l'entitat de crèdit no es tindran en compte per a calcular l'import reemborsable excepte que la data d'exigibilitat dels deutes esmenats sigui anterior o igual a les dates de referència previstes a l'article 8.1 del Reial Decret 2606/1996 i les disposicions legals i contractuals per les quals es regeixi el contracte entre l'entitat de crèdit i el dipositant així ho contemplin.

En tot cas, les entitats de crèdit informaran degudament als dipositants, abans de la formalització del contracte, de quan els seus deutes davant l'entitat es tindran o no en compte a l'hora de calcular l'import garantit d'acord amb l'establert al paràgraf anterior.

En el cas de dipòsits no nominats en euros, l'import garantit serà el seu equivalent aplicant els tipus de canvi del dia en què es produeixi algun dels fets que activen el pagament de la garantia pel FGD, o al dia anterior hàbil quan fos festiu.

Les garanties del FGD s'aplicaran per dipositant, sigui persona natural o jurídica i qualssevol que siguin el número i classe de dipòsits d'efectiu on figuri com a titular a la mateixa entitat. El límit esmentat s'aplicarà també als dipositants titulars de dipòsits d'import superior al màxim garantit.

Quan un compte tingui més d'un titular, el seu import es dividirà entre els titulars, d'acord amb les previsions al contracte de dipòsit i, al seu defecte, a parts iguals.

Quan els titulars d'un dipòsit actuïn com a representants o agents de tercers, sempre que el beneficiari legal hagi sigut identificat o sigui identificable abans que es produeixin les circumstàncies que activen el pagament de la garantia pel FGD, la cobertura s'aplicarà als tercers beneficiaris del dipòsit a la part que els hi correspongui.

No obstant l'anterior part, quan qui actuï com a representant o agent sigui una entitat de les excloses de cobertura del FGD de les recollides als numerals 3.r, 4.t, 5.è, 7.è i 8.è de l’article 4.4.a) del Reial Decret 2606/1996, es considerarà que el dipòsit pertany a la dita entitat i no serà coberta pel FGD.

Els dipòsits existents al moment de la revocació de l'autorització a una entitat adscrita al FGD seguiran cobertes fins a la dissolució o liquidació de l’entitat i l'entitat seguirà obligada a realitzar les aportacions legalment exigibles. En el cas dels comptes corrents, el saldo emparat serà l’existent a la data de la revocació menys els dèbits que tinguin lloc entre la data citada i la de declaració del suposat que doni lloc al pagament de la indemnització.

winged-ticket

Dipòsits dineraris no garantits

ticket-glass

Causes per a l'execució de la garantia i beneficiaris

ticket-pay

Pagament dels imports garantits

ticket-arrow

Dipòsits per imports superiors al límit garantit

Fem servir cookies en aquesta pàgina web per a millorar la seva experiència d'usuari.

Al fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment per a que establim cookies.