Què és el Fondo de Garantía de Depósitos? > Dipòsits dineraris > Dipòsits dineraris no garantits

Dipòsits dineraris no garantits

El FGD no garanteix alguns tipus de dipòsits en diners, fonamentalment als que no està assegurada la devolució íntegra del 100% del nominal. Consulti aquí tota la informació.

Il·lustració amb característiques

Sabies…… què NO està garantit pel FGD?

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris

Preguntes freqüents

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris

Preguntes freqüents

Saber-ne més

 1. No tindran la consideració de dipòsits a efectes del Reial Decret 2606/1996 els saldos creditors en els que concorri alguna de les circumstàncies següents:
  1. La seva existència només pot provar-se mitjançant un instrument financer dels prevists a l’article 2 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2015. No tenen, llavors, la consideració de dipòsits les cessions temporals d'actius i els certificats de dipòsit al portador.
  2. Si el principal no és reemborsable pel seu valor nominal.
  3. Si el principal només és reemborsable pel seu valor nominal amb una garantia o acord especial de l’entitat de crèdit o d'un tercer.
 2. No es consideraran dipòsits admissibles conforme a la normativa del FGD, i, per tant, estaran exclosos de la cobertura del FGD:
  1. Els dipòsits realitzats per les següents entitats:

   • Les entitats de crèdit.
   • Les societats i agències de valors.
   • Les entitats asseguradores.
   • Les societats d'inversió immobiliària.
   • Les societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva, així com les societats gestores de fons de pensions, dels fons de titulització i de capital de risc i els dipòsits de les entitats que gestionen.
   • Les societats gestores de carteres i les empreses d’assessorament financer.
   • Les societats de capital de risc i les seves societats gestores corresponents.
   • Qualsevol altra entitat financera definida a l'article 4.1.26) del Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013.
  2. Els fons propis de l'entitat segons la definició de l’article 4.1.118 del Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, independentment de l'import pel qual es computin com a tals.
  3. Els valors representatius de deute emesos per l'entitat de crèdit, inclosos els pagarés i efectes negociables.
  4. Els dipòsits el titular dels quals no hagi sigut identificat, conforme al disposat a la Llei 10/2010 de 28 d'abril, de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, o que tinguin el seu origen en operacions que hagin sigut objecte d'una sentència penal condemnatòria per delicte de blanqueig de capitals.
  5. Els dipòsits constituïts a l'entitat per les Administracions Públiques amb l'excepció dels constituïts per entitats locals amb un pressupost anual igual o inferior a 500.000 euros.
 3. Així mateix, i sense perjudici que siguin tinguts en compte per al còmput de les aportacions, l'obligació de pagar els imports garantits no comprendrà als constituïts.
  1. Amb trencament de les disposicions vigents, en particular, els originats en operacions en relació amb les quals ha hagi hagut una condemna penal per delictes resultants d'operacions de blanqueig de capitals.
  2. Per clients que hagin obtingut, a títol personal, condicions financeres que hagin contribuït a agreujar la situació de l'entitat, sempre que tal circumstància hagi sigut determinada per sentència ferma.
  3. Aquelles persones que actuïn per compte de qualsevol dels dipositants exclosos en virtut de l'anterior i aquest apartat, o en concert amb els esmentats als paràgrafs a) i b) precedents.
 4. No obstant això, els termes establerts a l'article 9.1 del Reial Decret 2606/1996, quan a judici de la Comissió Gestora existeixin circumstàncies que permetin presumir la relació o participació d’algun dipositant amb les causes motivadores de l'obligació d'indemnitzar, podrà suspendre's el pagament de les indemnitzacions corresponents sempre que no es declari judicialment, a instància de part, la inexistència d'aquella relació o participació. Els fons disposaran d'igual facultat quan un dipositant o qualsevol altra persona amb dret o interès sobre un dipòsit hagi sigut processat o s'hagués dictat obertura de judici oral per delictes relacionats amb operacions de blanqueig de capitals, quan s'hagués incoat el procediment abreviat que es regula al Títol III del Llibre IV de la Llei d’Enjudiciament Criminal i fins a finalitzar el procediment.
hucha-cerdo

Dipòsits dineraris garantits

ticket-glass

Causes per a l'execució de la garantia i beneficiaris

ticket-pay

Pagament dels imports garantits

ticket-arrow

Dipòsits per imports superiors al límit garantit

Fem servir cookies en aquesta pàgina web per a millorar la seva experiència d'usuari.

Al fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment per a que establim cookies.