Zer da Fondo de Garantía de Depósitos? > Balore gordailuak > Bermatu gabeko balore gordailuak

Bermatu gabeko balore gordailuak

FGDak ez ditu balore gordailu mota jakin batzuk bermatzen, hala nola paradisu fiskaltzat jotako herrialdeetan edo balore merkatuak ikuskatzeko organorik ez duen herrialde edo lurralde batean inbertsio zerbitzuak egiteko erakunde baten esku utzitako balore gordailuak, edo, halakorik egon arren, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalarekin (CNMV) informazioa trukatzeari uko egiten dionean.

Ilustrazioa ezaugarriekin

Jakin gehiago…

 1.  Inbertsio zerbitzuak eta jarduera osagarriak egiteko kreditu erakundeari emandako baloreek eta finantza tresnek ez dute FGDren bermerik izango honako lekuetan: Indarrean dagoen legeriak paradisu fiskal gisa definitutako lurraldeetan edo balore merkatuak ikuskatzeko organorik ez duen herrialde edo lurralde batean, edo, halakorik egon arren, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalarekin informazioa trukatzeari uko egin diotenak.
  Azken kasu horretan dauden herrialdeak edo lurraldeak Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako ministroak zehaztuko ditu, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak proposatuta.
 2.  Era berean, ez dute bermerik izango Europar Batasunekoak ez diren herrialdeetan kokatutako Espainiako kreditu erakundeen sukurtsalen esku utzitako baloreek eta finantza tresnek, baldin eta inbertitzaileek Espainiakoen pareko kalte ordainak jasotzeko sistema nazionalak izanez.
 3.  Ez dira bermatutako baliotzat hartuko eta, beraz, FGDren estalduratik kanpo geratuko dira honako hauek:
  1. Erakunde hauek egindako gordailuak:

   • Kreditu erakundeak.
   • Balore sozietate eta agentziak.
   • Aseguru erakundeak.
   • Higigarrien inbertsio sozietateak.
   • Inbertsio kolektiboko erakundeen sozietate kudeatzaileak, bai eta pentsio funtsen, titulizazio funtsen eta arrisku kapitalaren sozietate kudeatzaileak eta haiek kudeatzen dituzten erakundeen gordailuak ere.
   • Zorroak kudeatzen dituzten sozietateak eta finantza aholkularitzako enpresak.
   • Arrisku kapitaleko sozietateak eta horiei dagozkien sozietate kudeatzaileak.
   • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko ekainaren 26ko 575/2013 (EB) Erregelamenduaren 4.1.26) artikuluan definitutako beste edozein finantza erakunde.
  2.  Herri administrazioek erakundean eratutako gordailuak, toki erakundeek eratutakoak izan ezik, baldin eta urteko aurrekontua 500.000 eurokoa edo txikiagoa bada.
 4.  Era berean, eta ekarpenak zenbatzeko kontuan hartu behar badira ere, bermatutako zenbatekoak ordaintzeko betebeharrak honako hauek ez dituzte:
  1. Indarrean dauden xedapenak hautsiz, bereziki, kapital zuriketako eragiketen ondoriozko delituengatik zigor penala jaso duten eragiketetan sortutakoak.
  2. Erakundearen egoera larriagotzen lagundu duten finantza baldintzak modu pertsonalean lortu dituzten bezeroengatik, betiere inguruabar hori epai irmo bidez zehaztu bada.
  3. Aurrekoa eta apartatu honen arabera kanpoan utzitako gordailugileetako edozeinen kontura diharduten pertsonak edo a) eta b) paragrafoetan eta lehenago izendatu direnekin erlazioa dutenak.
 5.  Hala eta guztiz ere, 2606/1996 Errege Dekretuaren 9.1 artikuluan ezarritako epeetan, Kudeaketa Batzordearen ustez gordailugileren batek kalte ordaina emateko betebeharra eragin duten arrazoiekin harremana edo partaidetza duela uste bada, dagozkion kalte ordainen ordainketa eten ahal izango da, harik eta alderdi batek eskatu ondorioz, harreman edo partaidetza hori existitzen ez dela judizialki deklaratzen den arte. Funtsek ahalmen bera izango dute gordailugile bat edo gordailu baten gaineko eskubidea edo interesa duen beste edozein pertsona auzipetua izan denean edo ahozko epaiketa abiarazi denean kapitalak zuritzeko eragiketekin lotutako delituengatik, Prozedura Kriminalaren Legearen IV. liburuko III. tituluan arautzen den prozedura laburtua hasi denean eta prozedura amaitu arte.
folio-candado

Balore bermatuetako gordailuak

mano-balanza

Bermea betetzeko arrazoiak eta onuradunak

mano-billete-levitando

Bermatutako zenbatekoen ordainketa

Webgune honetan cookie-ak erabiltzen ditugu zure erabiltzaile esperientzia hobetzeko

Orri honetako edozein linketan klik eginez gero, cookieak ezartzeko baimena ematen ari zara.