Zer da Fondo de Garantía de Depósitos? > Diruzko gordailuak > Bermatutako diruzko gordailuak

Bermatutako diruzko gordailuak

Argitu itzazu FGDk bermatzen dituen gordailu motei buruzko zalantzak.

Ilustrazioa ezaugarriekin

Badakizu…FGDk zer diru gordailu mota bermatzen ditu?

Gure erabiltzaileen galdera ohikoenei erantzungo dugu

Ohiko galderak

Gure erabiltzaileen galdera ohikoenei erantzungo dugu

Ohiko galderak

Jakin gehiago…

Gordailu onargarritzat hartuko dira kontuan mantendutako saldo hartzekodunak, trafiko eragiketengatiko aldi baterako egoeretatik datozen funtsak barne, eta 2606/1996 Errege Dekretuaren 4.4 artikuluan aipatutako gordailuak alde batera utzita, erakundeak lege- eta kontratu-baldintza aplikagarrietan itzultzeko betebeharra duenean, edozein dela ere izendatuta dauden moneta, betiere Espainian edo Europar Batasuneko beste estatu kide batean eratuta badaude, epe finkorako gordailuak eta aurrezki gordailuak barne. Legez ezarritako estaldura mailak gainditzen ez dituzten gordailu horien zatia gordailu bermatutzat hartuko da.

Aurreko lerrokadan aipatutako egoera iragankorren ondoriozko funtsen artean sartuko dira, nolanahi ere, inbertsio zerbitzuren bat egiteko erakundeari emandako diruzko baliabideak, Balore Merkatuaren Legearen testu bateginaren arabera edo jarduera horiek ematetik datozenak.

2606/1996 Errege Dekretuaren ondorioz, ez dira gordailutzat hartuko honako egoera hauetakoren bat gertatzen den saldo hartzekodunak:

  1. 4/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Balore Merkatuaren Legearen testu bateginaren 2. artikuluan aurreikusitako finantza tresna baten bidez baino ezin da frogatu bere existentzia. Beraz, ez dira gordailutzat hartuko aktiboen aldi baterako lagapenak eta eramailearentzako gordailu ziurtagiriak.
  2. Printzipala bere balio nominalarengatik itzulgarria ez bada.
  3. Printzipala kreditu erakundearen edo hirugarren baten berme edo akordio berezi baten bitartez bakarrik itzul badaiteke balio nominalean.

Bermatutako gordailuen zenbatekoaren irismena

Badakizu…FGDk zenbat diru bermatzen dit?

Gure erabiltzaileen galdera ohikoenei erantzungo dugu

Ohiko galderak

Gure erabiltzaileen galdera ohikoenei erantzungo dugu

Ohiko galderak

Jakin gehiago…

Gordailuen zenbateko bermatuaren muga 100.000 eurokoa izango da, edo, beste dibisa batean izendatutako gordailuen kasuan, horren baliokidea dagokion kanbio tasak aplikatuta, betiere erregelamendu bidez aurreikusitako baldintzen arabera.

Horrez gain, honako gordailu hauek bermatuta geratuko dira hiru hilabetez zenbatekoa edozein dela ere, zenbatekoa ordaintzen denetik edo gordailu horiek legez transferigarri bihurtzen direnetik aurrera:

  1. Bizitegi izaerako eta izaera pribatuko ondasunetatik egindako transakzioetatik datozenak.
  2. Gordailugileak unean-unean jasotako ordainketen ondoriozkoak, baldin eta ezkontzari, dibortzioari, erretiroari, kaleratzeari, baliaezintasunari edo heriotzari lotuta badaude.
  3. Aseguru prestazioen ordainketan edo delitu edo akats judizial baten ondoriozko kalte ordainean oinarritutakoak.

Gordailugileak kreditu erakundearekiko dituen zorrak ez dira kontuan hartuko zenbateko itzulgarria kalkulatzeko, salbu eta zor horien galdagarritasun data 2606/1996 Errege Dekretuaren 8.1. artikuluan aurreikusitako erreferentzia data baino lehenagokoak badira, eta kreditu erakundearen eta gordailugilearen arteko kontratua arautzen duten lege eta kontratu xedapenek hala aurreikusten badute.

Nolanahi ere, kreditu erakundeek behar bezala jakinaraziko diete gordailugileei kontratua egin aurretik. Bereiziki, erakundearekiko zorrak noiz hartuko diren kontuan bermatutako zenbatekoa kalkulatzerakoan, aurreko lerrokadan ezarritakoaren arabera.

Eurotan izendatu gabeko gordailuen kasuan, bermea FGDren bidez ordaintzean aktibatzen den gertakariren bat gertatzen den eguneko kanbio-tasak aplikatzen direnean bermatutako zenbatekoa horren baliokidea izango da, edo aurreko egun baliodunean, jaieguna denean.

FGDaren bermeak gordailugile bakoitzeko aplikatuko dira, pertsona naturala edo juridikoa izanez, eta erakunde berean titular gisa agertzen den diru gordailuen kopurua eta mota edozein izanda ere. Muga hori bermatutako gehieneko zenbatekoa gainditzen duten gordailuen titular diren gordailugileei ere aplikatuko zaie.

Kontu batek titular bat baino gehiago duenean, zenbatekoa titularren artean zatituko da, gordailu kontratuan aurreikusitakoaren arabera, eta, halakorik ezean, zati berdinetan.

Gordailu baten titularrek hirugarrenen ordezkari edo agente gisa jarduten dutenean, betiere legezko onuraduna identifikatu bada edo identifikatzeko modukoa bada FGDk bermearen ordainketa aktibatzen duten inguruabarrak gertatu aurretik, estaldura dagokien zatian gordailuaren hirugarren onuradunei aplikatuko zaie.

Aurrekoaren eraginez, ordezkari edo agente gisa FGDren estalduratik kanpo geratzen bada, 2606/1996 Errege Dekretuaren 4.4.a) artikuluaren 3., 4., 5., 7. eta 8. zenbakietan jasotzen dena bereziki, gordailua erakunde horrena dela ulertuko da, eta FGDk ez du babestuko.

FGDri atxikitako erakunde bati emandako baimena baliogabetzen den unean, dauden gordailuek estalita jarraituko dute erakundea desegin edo likidatu arte, eta erakundeak legez eska daitezkeen ekarpenak egitera behartuta jarraituko du. Kontu korronteen kasuan, babestutako saldoa errebokazio.datan zegoena izango da, horri aipatutako dataren eta kalte ordaina ordaintzea dakarren kasua deklaratzen den dataren arteko zordunketak kenduz.

winged-ticket

Bermatu gabeko diruzko gordailuak

ticket-glass

Bermea betearazteko arrazoiak eta onuradunak

ticket-pay

Bermatutako zenbatekoak ordaintzea

ticket-arrow

Bermatutako muga gainditzen duten gordailuak

Webgune honetan cookie-ak erabiltzen ditugu zure erabiltzaile esperientzia hobetzeko

Orri honetako edozein linketan klik eginez gero, cookieak ezartzeko baimena ematen ari zara.