Zer da Fondo de Garantía de Depósitos? > Diruzko gordailuak > Bermatu gabeko diruzko gordailuak

Bermatu gabeko diruzko gordailuak

FGDk ez ditu gordailu mota batzuk dirutan bermatzen, batez ere nominalaren % 100 osorik itzultzea ziurtatzen ez dutenak. Kontsultatu hemen informazio guztia.

Ilustrazioa ezaugarriekin

Badakizu…… zer EZ du bermatzen FGDk?

Gure erabiltzaileen galdera ohikoenei erantzungo dugu

Ohiko galderak

Gure erabiltzaileen galdera ohikoenei erantzungo dugu

Ohiko galderak

Jakin gehiago…

 1. 2606/1996 Errege Dekretuaren ondorioz, ez dira gordailutzat hartuko honako egoera hauetako bat gertatzen den saldo hartzekodunetan:
  1. 4/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Balore Merkatuaren Legearen testu bateginaren 2. artikuluan aurreikusitako finantza tresna baten bidez baino ezin da frogatu beraien existentzia. Beraz, ez dira gordailutzat hartuko aktiboen aldi baterako lagapenak eta eramailearentzako gordailu ziurtagiriak.
  2. Printzipala itzulgarria ez bada bere balio nominalarengatik.
  3. Printzipala kreditu erakundearen edo hirugarren baten berme edo akordio berezi batekin bakarrik itzul badaiteke bere balio nominalarengatik.
 2. Ez dira gordailu onargarritzat hartuko FGDren araudiaren arabera, eta, beraz, FGDren estalduratik kanpo geratuko dira:
  1. Erakunde hauek egindako gordailuak:

   • Kreditu erakundeak.
   • Balore sozietateak eta balore agentziak.
   • Aseguru erakundeak.
   • Higigarrien inbertsio sozietateak.
   • Inbertsio kolektiboko erakundeen sozietate kudeatzaileak, bai eta pentsio funtsen, titulizazio funtsen eta arrisku kapitalaren sozietate kudeatzaileak eta kudeatzen dituzten erakundeen gordailuak ere.
   • Zorroak kudeatzen dituzten sozietateak eta finantza aholkularitzako enpresak.
   • Arrisku kapitaleko sozietateak eta horiei dagozkien sozietate kudeatzaileak.
   • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko ekainaren 26ko 575/2013 (EB) Erregelamenduaren 4.1.26) artikuluan definitutako beste edozein finantza erakunde.
  2. Erakundearen funts propioak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko ekainaren 26ko 575/2013 (EB) Erregelamenduaren 4.1.118. artikuluaren definizioaren arabera, zenbatekoa alde batera utzita.
  3. Kreditu erakundeak jaulkitako zorra adierazten duten baloreak, ordaindukoak eta ondorio negoziagarriak barne.
  4. Kapitalak zuritzea eta terrorismoa finantzatzea prebenitzeko apirilaren 28ko 10/2010 Legean xedatutakoaren arabera identifikatu ez diren gordailuak, edo kapitalak zuritzearen delituagatik kondena epai penala jaso duten eragiketetan jatorria dutenak.
  5. Administrazio publikoek erakundean eratutako gordailuak, urtean 500.000 euroko edo gutxiagoko aurrekontua duten toki erakundeek eratutakoak izan ezik.
 3. Era berean, eta ekarpenak zenbatzeko kontuan hartu behar badira ere, bermatutako zenbatekoak ordaintzeko betebeharrak ez ditu honako hauek barne hartuko:
  1. Indarrean dauden xedapenak urratuz, bereziki, kapital zuriketako eragiketen ondoriozko delituengatik zigor penala jaso duten eragiketetan sortutakoak.
  2. Erakundearen egoera larriagotzen lagundu duten finantza baldintzak modu pertsonalean lortu dituzten bezeroengatik, betiere inguruabar hori epai irmo bidez zehaztu bada.
  3. Aurrekoa eta apartatu honen arabera kanpoan utzitako gordailugileetako edozeinen kontura diharduten pertsonak edo a) eta b) paragrafoetan eta lehenago izendatu direnekin erlazioa dutenak.
 4. Hala eta guztiz ere, 2606/1996 Errege Dekretuaren 9.1 artikuluan ezarritako epeetan, Kudeaketa Batzordearen ustez gordailugileren batek kalte ordaina emateko betebeharra eragin duten arrazoiekin harremana edo partaidetza duela uste bada, dagozkion kalte ordainen ordainketa eten ahal izango da, harik eta alderdi batek eskatu ondorioz, harreman edo partaidetza hori existitzen ez dela judizialki deklaratzen den arte. Funtsek ahalmen bera izango dute gordailugile bat edo gordailu baten gaineko eskubidea edo interesa duen beste edozein pertsona auzipetua izan denean edo ahozko epaiketa abiarazi denean kapitalak zuritzeko eragiketekin lotutako delituengatik, Prozedura Kriminalaren Legearen IV. liburuko III. tituluan arautzen den prozedura laburtua hasi denean eta prozedura amaitu arte.
hucha-cerdo

Bermatutako diruzko gordailuak

ticket-glass

Bermea betearazteko arrazoiak eta onuradunak

ticket-pay

Bermatutako zenbatekoak ordaintzea

ticket-arrow

Bermatutako muga gainditzen duten gordailuak

Webgune honetan cookie-ak erabiltzen ditugu zure erabiltzaile esperientzia hobetzeko

Orri honetako edozein linketan klik eginez gero, cookieak ezartzeko baimena ematen ari zara.